Locaties tiny houses gemeente Hellendoorn – Nijverdal

In de gemeente Hellendoorn is regelmatig gesproken over tiny houses in Hellendoorn of Nijverdal. Helaas is dit klein bouwen nog niet gerealiseerd in de gemeente Hellendoorn ondanks de diverse initiatieven.

In 2019 is een burgerinitiatief voor tiny houses gestart die actief heeft meegedacht in mogelijkheden die er wellicht zijn in de gemeente Hellendoorn.

In 2020 is de Woonvisie vastgesteld voor de periode 2020-2025 voor de gemeente Hellendoorn. In deze visie wordt een kader geschetst voor de ontwikkelingen van woningbouw. De gemeente heeft aangegeven ook open te staan voor Tiny Houses en heeft het burgerinitiatief gevraagd om een behoefteonderzoek uit te voeren.

locaties tiny houses in gemeente Hellendoorn.

Uit dit onderzoek blijkt dat de behoefte, voor het wonen in een tiny house, er is in de gemeente Hellendoorn en naar aanleiding daarvan zijn een aantal acties ondernomen. De gemeente heeft aangegeven dat er twee locaties zijn waar experimenteren met tiny houses mogelijk is. Er is een onderzoek gestart om te kijken welke locatie geschikt zou zijn voor het bouwen van tiny houses in de gemeente Hellendoorn.

21-10-2020 Op de gemeente site van de gemeente Hellendoorn m.b.t. tiny houses staat het volgende te lezen:
“Het gaat om het weiland achter Squash aan de Dorpstraat in Hellendoorn en een stuk grond gelegen aan de Nicolaas Beetstraat in Nijverdal”.
Op 28 oktober 2021 worden er gesprekken gevoerd met omwonende over de mogelijke bouw van tiny houses. Duurzaam, betaalbaar en klein bouwen en wonen zijn de uitgangspunten. Helaas waren er veel bezwaren van de omwonenden, met name werden de argumenten geconcentreerd op de verkeersveiligheid.

Het platform tiny houses heeft een aantal nieuwsbrieven uitgegeven om de ideeen van tiny houses in de gemeente Hellendoorn levend te houden. Maar na de bijeenkomsten met omwonenden was er een lange radiostilte vanuit de gemeenteraad. In juni 2022 heeft het platform tiny houses Hellendoorn besloten om te stoppen omdat er te weinig voortgang was in de plannen.

tiny house Hellendoorn

Nieuwe woonvisie gemeente Hellendoorn waarin klein wordt benoemd

Op 4-10-2022 is er wederom in de raad gesproken over tiny houses in Nijverdal of Hellendoorn. Dit naar aanleiding van een nieuw beleidsnotitie “Strategisch woonbeleid -doelgroepenbeleid 2022-2025” die is voorgelegd aan de raad. Aanleiding van deze vernieuwde beleidsnotitie is dat woningen bouwen voor alle doelgroepen niet goed lukt in de gemeente Hellendoorn. Woningen moeten zoveel mogelijk aansluiten bij de woningbehoefte en de financiële mogelijkheden. Maar de woningbehoefte zou niet goed in beeld zijn, daarom is er een onderzoek gestart waar de behoefte ligt. De resultaten zijn beschreven in deze nieuwe woonvisie.

De komende 10 jaar willen ze in de gemeente Hellendoorn 1000 woningen bouwen, de juiste type woningen voor de juiste doelgroepen. De wethouder mevr. G. Oord geeft aan dat ze elk jaar de thermometer er in wil stoppen zodat de behoeftepeilingen continue wordt gemonitoord. Ook kunnen behoefte veranderen, zo zou de huishoudensgroei naar verwachting in 2031 afnemen volgens het rapport.

Diverse onderzoeken naar woningbehoefte doelgroepen

Naast de behoefte-onderzoek van het platform tiny houses en de onderzoeken voor de woonvisie zijn er ook bijeenkomsten geweest over Noaberhofjes. Noaberhofjes is ook een vorm van klein wonen met als doelstelling om doorstroom te bevorderen van senioren. De wethouder geeft aan hier positief tegenover te staan, maar er is nog geen locatie of plek waar deze hofjes gebouwd kunnen worden.

In oktober 2022 is er ook een bijeenkomst geweest over wonen georganiseerd door de 2 ouderenbonden in de gemeente Hellendoorn waar ideeen en tips werden opgehaald om o.a. doorstroom te bevorderen.
Er zijn dus genoeg onderzoeken, behoeftepeilingen en andere initiatieven gedaan om duidelijk te maken dat er een behoefte is aan klein bouwen in de gemeente Hellendoorn

Nieuwe strategisch woonbeleid – uitgangspunten

In de nieuwe beleidsnotitie “Strategisch woonbeleid -doelgroepenbeleid 2022-2025 wordt o.a. beschreven:

Hoe kunnen we het investeringsbedrag voor starters en middeninkomens laag houden?

  • Beperkte kavelgrootte gecombineerd met gemeenschappelijk gebruik van groen/tuin/park.
  • Klein bouwen: beperkt vloeroppervlak.

Hoe kunnen we de maand(woon)lasten voor starters en middeninkomens laag houden?

  • Stimuleren duurzame bouw (positief effect op de woonlasten).

Kleine woningen bouwen met kleine kavels is volgens mevr. G. Oord een goede stimulans om het doorstromen van starters te stimuleren. Want als er uitbreiding komt in het gezin zijn deze starters eerder bereid om te verhuizen volgens Oord. Dus zo zou doorstroom worden bevorderd.

Conclusie tiny houses of klein wonen gemeente Hellendoorn

Duurzaam, betaalbaar en klein bouwen is dus nog steeds een belangrijk punt in de nieuwe visie zoals ook in de oude visie stond beschreven. Klein bouwen kan uiteraard heel breed uitgelegd worden. Maar als we bovenstaande lezen dan zou het bouwen van Noaberhofjes of tiny housesin de gemeente Hellendoorn een goede oplossing kunnen zijn.

Dus laten ze gewoon aan de slag gaan met vergunningen verlenen zodat er daadwerkelijk gestart kan worden. Geen verdere onderzoeken meer maar handen uit de mauwen.

Andere gerelateerde artikelen

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Al uw systemen voor uw tiny house
energiesysteem tiny house
Unieke Tinyparks boek nu